МИСИЈА НА ЕД ПЛАНЕТУМ

Заштита и унапредување на животната средина преку решавање на прашања и проблеми поврзани со отпадот, развој на алтернативниот туризам и одржлив урбан развој.