Во медиуми

-проект: „Зелена граѓанска акција во Струмица“
strumicaonline.net
24strumica.mk
strumicadenes.mk


- Озеленување и уредување јавна површина на плоштад
24strumica.mk


– Приспособување и уредување на површина на ул. „Братство-Единство“ бр. 40
24strumica.mk
strumicaonline.net


Врска до Свечено отварање на приспособената и уредената површина на ул. „Братство-Единство“ бр. 40
24strumica.mk


-Озеленување и уредување на јавна површина на „Кожара“
strumicadenes.mk
24strumica.mk


-Приспособување и уредување на постоечка површина за игра и релаксација
24strumica.mk
strumicanet.com


-Озеленување и уредување на јавна површина во близина на маркетот Хоризонт на улица Ленинова
24strumica.mk